Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

ZASADY REKRUTACJI

ZASADY PRZYJMOWANIA DZIECI

do Przedszkola im. Jana Brzechwy w Trąbkach Wielkich

na rok 2020/2021

(na podstawie ustawy Prawo Oświatowe z 14 grudnia 2016r.)

 

 

1. Dzieci uczęszczające do przedszkola w roku szkolnym 2019/2020 - automatycznie po wypełnieniu przez rodziców deklaracji kontynuacji pobytu dziecka w przedszkolu (w terminie 7 dni poprzedzającym proces rekrutacji na wolne miejsca), mają zagwarantowane miejsce na zasadzie kontynuacji.

 

2. Rodzice dzieci ubiegających się o przyjęcie do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 („nowe dzieci”) po złożeniu wniosku wraz załącznikami przechodzą dwuetapowy proces rekrutacji (w skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzi 3 Przedstawicieli Rady Pedagogicznej Przedszkola im. Jana Brzechwy w Trąbkach Wielkich).

 

Pierwszym warunkiem zakwalifikowania się do procesu rekrutacji jest spełnienie warunku odpowiedniego wieku dziecka (dzieci urodzone w latach: 2017-2014).

Dodatkowo w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci, których miejsce zamieszkania bądź zameldowania znajduje się na terenie Gminy Trąbki Wielkie.

 

I ETAP

Na tym etapie przyjmowane zostają dzieci z pierwszeństwem zagwarantowanym ustawą Prawo Oświatowe, dzieci spełniające przynajmniej jeden warunek z listy ministerialnej (m.in. rodzina wielodzietna (3 i więcej dzieci), niepełnosprawność dziecka/rodzica/rodzeństwa, adopcja, samotne wychowywanie dziecka).

 

II ETAP

Na tym etapie rozpatrywane będą pozostałe wnioski dzieci niekorzystających z pierwszeństwa przyjęcia. Decyzja o przyjęciu dziecka uzależniona jest od ilości zdobytych punktów zgodnie z Uchwałą NR XLVII/337/2018 Rady Gminy Trąbki Wielkie  z dnia 30 stycznia 2018r.

 

WAŻNE!

Rodzic ma prawo złożyć wniosek w kilku miejscach (tzn. przedszkole, oddziały przedszkolny przy szkołach) w określonym terminie

16-20 III 2020r.

Jednak po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych musi w terminie określonym Zarządzeniem nr 8 Wójta Gminy Trąbki Wielkie z dnia 30 stycznia 2020r. – w jednej wybranej przez siebie placówce pisemnie potwierdzić wolę przyjęcia dziecka zakwalifikowanego do tej placówki (do 02 IV 2020r.).

Pogoda

Zegar

Imieniny